EEN INLEIDING in de GERMANISCHE HEILKUNDE®

volgens Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Waarom Germanische Heilkunde® ?

De benaming - Germanische Heilkunde

Uit "Borstkanker - de meest voorkomende kanker bij vrouwen?" (1e druk, mei 2010) door Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer:

Sommige termen en definities moeten worden geactualiseerd. Daar zijn vele redenen voor. Zo werd ik bijvoorbeeld gedwongen de term NIEUWE GENEESKUNDE  te wijzigen omdat er plotseling een aantal vrijbuiters waren die de term ook gebruikten:

Nieuwe Geneeskunde van Homeopathie, Nieuwe Geneeskunde van Rabbi Lenz, Nieuwe Geneeskunde van Alba, Nieuwe Geneeskunde van Metamedicine - om er maar een paar te noemen.

Ik koos daarom voor de term Germaanse Nieuwe Geneeskunde®, wat mij veel vijandigheid opleverde en tot menig misverstand leidde, maar hierdoor ontstond een term die niemand durfde te gebruiken. Het was eigenlijk alleen het Germaanse aspect dat ik zo leuk vond. En veel mensen noemen Germaanse Nieuwe Geneeskunde® tegenwoordig kortweg de Germaanse.

Maar eigenlijk is de Germaanse Nieuwe Geneeskunde® na 30 jaar niet meer zo NIEUW en ik denk dat de term niet meer echt klopt. Dit betekent echter niet dat ik mij er fundamenteel van zal losmaken. Ik zal deze term zeker blijven gebruiken in mijn wetenschappelijke geschriften enz.

Maar er is nog een heel belangrijke reden:

Gezien de massamoord op niet-joodse patiënten, gepleegd uit religieuze waan, is de naam "GENEESKUNDE" en daarmee de term "arts" bezoedeld met een dermate monsterlijke misdaad, met ellende, moord en dood, dat deze term, tezamen met mijn Germaanse, nauwelijks meer gebruikt kan worden.

Zelfs de artsen die als handlangers aan deze misdaad hebben meegewerkt, kunnen zich er niet meer onderuit praten en zeggen: "Ja, het waren alleen de joodse leidinggevenden van oncologie, daar kunnen wij niets aan doen". Oh nee, de massamoord had helemaal niet plaats kunnen vinden zonder de vele nuttige hulp-‘medicynisten’. Die hele beroepsgroep heeft zichzelf dus voorgoed gediskwalificeerd.

Daarom heb ik een nieuwe term gecreëerd: 

Germanische Heilkunde

 Deze term lijkt mij nog vrij te zijn van de kwalijke reputatie van de massamoord op de medicynisme en hun medicynisten.

De term Germanische Heilkunde® is prachtig. Het combineert Germaans als term voor vrijheid, waarachtigheid en familiegevoel met de twee woordstammen Heil = helen, helder en heilig - en Kunde = aankondigen en kennen, ook kunst.

Al deze deeltermen vormen samen in prachtige harmonie de overkoepelende term Germanische  Heilkunde®.

Waar wij vroeger de nu bezoedelde term DOKTER gebruikten, kunnen wij nu in de Germanische Heilkunde de prachtige term Heelkundige, de heraut en expert van de verlossing gebruiken.

Er is geen zuiverder en eerlijker naam voor de Germaanse en haar heelkundigen denkbaar. Waar het nu op aankomt is deze termen in te vullen met waarachtigheid, menselijkheid, kwalificatie en de eed van Hippocrates. En niet, zoals de medici tegenwoordig in oneerlijke domheid doen, de eed van Maimonides.

De schoolgeneeskunde met haar massamoorden en massamoordenaars behoort tot het verleden. De nieuwe generatie integere heelkundigen moet alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat er in de toekomst geen chemo-moorden en geen chip-moorden meer worden gepleegd.

Dr. Hamer

***

Alle zogenaamde "alternatieve therapieën", die tegenwoordig complementaire therapieën worden genoemd, ten onrechte ook "alternatieve of complementaire geneeskunde", hebben één ding gemeen: zij baseren zichzelf op de schoolgeneeskunde. Maar deze schoolgeneeskunde heeft 5.000 hypotheses. Het is dus geen natuurwetenschap, en kan er ook helemaal geen zijn.

Germanische Heilkunde® (vroegere namen: NIEUWE GENEESKUNDE, Germaanse Nieuwe Geneeskunde®) daarentegen, dat in 1981 werd ontdekt, is een strikte natuurwetenschap die slechts 5 biologische natuurwetten kent en geen hypothesen. Voor het eerst in de medische geschiedenis is er met de Germaanse heelkunde een wetenschappelijke geneeskunde - waar alle artsen altijd naar hebben verlangd - waarmee nu elk patiëntengeval op strikt wetenschappelijke wijze kan worden gereproduceerd.

Dit werd op 8 en 9 september 1998 aan de universiteit van Trnava gedemonstreerd en officieel geverifieerd! In principe kan een dergelijke verificatie bij elke patiënt elke dag worden herhaald. Omdat het altijd juist moet zijn.

Naast de 5 Biologische Wetten van de Natuur, zijnde:

 1. De ijzeren regel van kanker;
 2. De wet van de twee fasen van alle ziekten wanneer het conflict is opgelost;
 3. Het ontogenetische systeem van tumoren en kankerequivalente ziekten;
 4. Het ontogenetische systeem van microben;
 5. De wet om elke zogenaamde ziekte te begrijpen als deel van een (logisch) zinvol speciaal biologisch programma van de natuur;

zijn er nog een paar empirische werkregels:

Links- en rechtshandigheid, soort opeenvolging van conflicten, enz. Maar in principe kan men met deze 5 biologische natuurwetten, zoals ik al zei, elk patiëntengeval reproduceren, wat in Trnava is gebeurd.

Vóór de Germanische Heilkunde zagen wij de geneeskunde vooral in termen van ideologie en theologie, als een strijd tussen kwaad en goed, tussen wat ons ziek maakt en wat ons gezond houdt. Wij zagen de zogenaamde "ziekten" als foutjes van de natuur, als tekortkomingen van de organen, ook als straf van God. Wij spraken daarom van "kwaadaardige groei" (tumoren, kanker) en "goedaardige groei" (b.v. oude, ingekapselde processen).

Wij veronderstelden dat kankercellen en microben legers van het kwaad of kwaadaardig waren die wij moesten bestrijden door een leger van goedaardigen (b.v. het immuunsysteem), met de hulp van goede artsen en vele goede geneesmiddelen, operaties, bestralingen, enz. Wij geloofden zelfs dat wij de duivel en daarmee Beëlzebub moesten bezweren en uitdrijven, dat we kanker moesten bestrijden met het ergste celgif. De geneeskunde was in een grote dwaling terechtgekomen, vandaar dat wij in de geneeskunde nog nooit een systeem hadden kunnen vinden. 

Germanische Heilkunde® is van toepassing op mens, dier en plant, zelfs op het eencellige levende wezen, op de gehele levende kosmos. Alle conflicten, of zinvolle biologische speciale programma's, lopen altijd synchroon op 3 niveaus: De psyche - de hersenen - de organen. Door de synchroniciteit kunnen we voor het eerst in de geneeskunde correct rekenen en calculeren.

De patiënt, die in de Germanische Heilkunde de "baas van de procedure" is, kan zelf ook rekenen. Als gevolg daarvan zijn zijn "ziekte"-symptomen niet langer iets onvoorspelbaars, beangstigends of paniekerigs voor hem. Hij weet en kan berekenen waarom het Zinvolle Biologische Speciale programma (SBS) in hem is ingeschakeld, hij constateert de symptomen die daar beschreven staan bij zichzelf en weet hoe het verder zal gaan, namelijk binnen het kader van de twee fasen die wij vroeger onze eigen ziekten noemden.

De patiënten in de Germanische Heilkunde® - door de Spanjaarden teder en eerbiedig "la medicina sagrada" genoemd - voelen geen paniek meer bij de symptomen. Zij weten dat in de Germaanse 95% en meer, b.v. bij kanker, weer helemaal gezond worden.

Deze kennis en de kennis van hun eigen speciale programma maken onvoorstelbare krachten los bij de patiënten van de Germaanse. De patiënt die nederig en bevend op zijn rug in zijn ziekbed ligt terwijl hij luistert naar het doodvonnis van de hoofdarts, wordt nu de soevereine baas van de procedure.

Het werken met Germanische Heilkunde® is zeer bevredigend voor patiënt en arts, zo constructief en zo menselijk dat er uiteindelijk altijd een meestal diepe band en vriendschap ontstaat tussen de patiënt en zijn specialist, helper en kameraad "dokter".

Dit maakt de GERMAANSE, - "la medicina sagrada" - tot de enige wetenschappelijke en de meest menselijke geneeskunde. Tegelijkertijd dicht het de kloof die de beschaving en de grote religies hadden geschapen tussen ons mensen en niet alleen de dieren, maar de hele rest van de levende kosmos.

Zo lijden dieren bijvoorbeeld bij dezelfde biologische conflicten op dezelfde plaats als mensen in het brein aan een zogenaamde HAMERse HAARD (HH) en op dezelfde plaats in de organen in het kader van het ingeschakelde Zinvolle Biologische Speciale programma aan kanker of een kankerequivalent. Als mens en dier zich echter in termen van conflict en organisch op dezelfde manier of overeenkomstig gedragen, dan hebben wij niet het recht om ons medeschepsel dier de ziel te ontzeggen.

De trigger van elke zogenaamde ziekte is altijd een biologisch conflict, een zeer dramatische schokervaring - DHS genaamd.

Deze onverwachte schok laat sporen na in de hersenen die duidelijk kunnen worden gezien met behulp van computertomografie van de hersenen: Dit fenomeen in de hersenen wordt HAMERSE HAARD genoemd.

Met het DHS schakelt het vegetatieve zenuwstelsel over van normotonie (normaal dag/nachtritme) naar permanente sympathicotonie = stressfase. Deze gebeurtenis geeft het levende wezen een kans om zijn conflict op te lossen.

Op hetzelfde moment als het DHS begint de conflict-actieve fase (ca-fase) en begint de verandering in het orgaan. Op basis van een CT van de hersenen kan men de Hamerse haard herkennen in een scherpgerande zogenaamde schietschijf configuratie. De arts van de Germanische Heilkunde kan nu precies herkennen welk biologisch conflict de patiënt heeft doorgemaakt op het moment van de schok, in welk orgaan de verandering plaatsvindt en hij kan precies beschrijven wat voor soort verandering het is: of er sprake is van celvermeerdering of cel vermindering.

Indien de patiënt erin slaagt zijn biologisch conflict op te lossen, komt hij in de tweede fase van het "speciale programma", de genezingsfase (pcl-fase). Gedurende deze tijd verandert ook de schietschijf configuratie van de Hamerse haard; deze oedematiseert, wat duidelijk te zien is op de CT van de hersenen. Aan de hand hiervan kan de arts de verandering in het bijbehorende orgaan eveneens nauwkeurig beschrijven. Overleeft de patiënt het meest intense diepste moment van de conflictoplossingsfase, de epileptoïde/epileptische crisis, dan keert hij automatisch terug naar normotonie. Indien de patiënt er niet in slaagt het biologische conflict op te lossen, blijft hij in de permanente stressfase. Deze permanente stress verbruikt zijn vitale levensenergie.

Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. Het conflict blijft zeer actief, dan kan de patiënt uiteindelijk daaraan sterven door cachexie.
 2. Het conflict wordt getransformeerd, dan kan de patiënt er oud mee worden.
 3. De patiënt lijdt b.v. een conflict met een HH in de hersenschors, nog een ander conflict op de tegenoverliggende hemisfeer, dan zit hij in de schizofrene constellatie, bouwt geen conflictmassa op, kan er nog heel oud mee worden.

Psychosen verlopen ook volgens de 5 natuurwetten van de Germanische Heilkunde.

De Germanische Heilkunde® is tot nu toe getest en toegepast in 30.000 bekende gevallen met hersen CT etc. Het aantal patiënten dat zichzelf heeft behandeld met behulp van de kennis van de boeken van de Germanische Heilkunde® (voorheen: Nieuwe Geneeskunde, Germaanse Nieuwe Geneeskunde®) inclusief audiocassettes, is nauwelijks te schatten. Het zijn er waarschijnlijk enkele honderdduizenden. Tot nu toe is er geen beschreven geval waarin de Germaanse niet precies correct was.

Wat is een Zinvol Biologisch Speciaal Programma (SBS)?

Wanneer een rechtshandige moeder ziet dat haar peuter een ongeluk krijgt, lijdt ze aan een Biologisch Conflict. Gelijktijdig met deze schok, die wij DHS noemen, wordt het Zinvolle Biologische Speciaal Programma ingeschakeld. Dit betekent dat in dezelfde seconde een HAMERSE HAARD met scherpgerande schietschijfringen wordt gevormd in het rechter cerebellum als een uiting van activiteit. De moeder heeft een moeder/kind-conflict gehad. Vanaf dan bevindt de moeder zich in de actieve of stressfase, verliest gewicht, denkt dag en nacht aan haar kind en - er groeit kanker in de linkerborst.

Zoals ik al zei, vroeger dachten we dat dit iets zeer "kwaadaardigs" was. Precies het tegenovergestelde is het geval. Het is iets dat biologisch logisch is. Want de borstkankercellen, die slechts bestemd zijn voor "eenmalig gebruik" op korte termijn, produceren uitstekende en overvloedige melk, die bijvoorbeeld bij primitieve volkeren de zuigeling of het kleine kind dat een ongeluk heeft gehad, helpt om sneller te herstellen.

Ook bij een vrouw in onze beschaving, ook al geeft de vrouw geen borstvoeding meer, verlopen deze processen analoog en imiteren zij het doel om meer-melk-te-willen-geven aan de zuigeling, die wel als kind aanwezig is, maar meestal niet meer als baby.

Wanneer het kind weer gezond is, schakelt Moeder Natuur automatisch terug naar de 2e fase of genezingsfase.

 1. De moeder slaapt veel, herstelt, komt snel weer op gewicht. We zeggen dat ze in de vagotone of genezende fase zit.
 2. Aangezien het gezwel in de borst nu niet meer nodig is, breekt de zuinige Moeder Natuur het weer af met behulp van de schimmelbacterie (Tbc), maar dit is niet schadelijk voor het kind of de moeder.

De tuberkelbacteriën die het kind tijdens deze fase binnenkrijgt als het drinkt, zijn ook niet schadelijk voor het kind. Wat overblijft is een spelonk.

Zo zien wij: Noch de conflict-actieve fase was iets zinloos of "kwaadaardigs", noch de genezingsfase, wanneer het gezwel spontaan weer afgebroken wordt.

Al de zogenaamde "ziekten" die wij tot nu toe dachten te kennen, zijn dus elk slechts onderdelen van zulke Zinvolle Biologische Speciale Programma's (borstkanker = ca-fase / melkklier-TBC = pcl-fase). Wij waren allemaal gewoon te blind geweest, om ze te zien. Wij probeerden altijd de symptomen weg te nemen en zagen de oorzaken over het hoofd.

Ook voor de kiembladen had niemand in de schoolgeneeskunde interesse. Niemand had kunnen vermoeden hoe belangrijk ze zijn, want vanwege ontwikkeling (evolutionaire) technische redenen vertegenwoordigt ieder kiemblad: 

 • een eigen specifiek deel van de hersenen,
 • een bepaald soort conflictinhoud,
 • een bepaalde lokalisatie in de hersenen,
 • een zeer specifieke histologie,
 • specifieke kiemblad-gerelateerde microben en ook...
 • een zeer specifiek biologisch doel.

Daarom is het in de hele ontwikkeling van kanker tot nu toe nooit mogelijk geweest om een systeem te brengen.

Nadat de Universiteit van Trnava de Germanische Heilkunde® geverifieerd heeft (wat elke dag geverifieerd kan worden), zou er eigenlijk geen tijd voorbij mogen zijn gegaan om onze patiënten deze 95% overlevingskans te geven. Elke dag sterven er onnoemelijk veel patiënten onnodig, hoewel zij volgens de Germaanse heel goed hadden kunnen overleven en weer helemaal gezond hadden kunnen worden.

Een bekend professor in de geschiedenis van de natuurwetenschappen in Bonn noemde het:

"de meest flagante onderdrukking van kennis" en "de wreedste en ergste misdaad in de geschiedenis van de mensheid".

Ik begrijp niet waarom er, na verificatie, nog steeds niets mag gebeuren?

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Vertaling: Nederlandse werkgroep